ngobadung

25 tháng 2, 2017

GHI NHANH BÊN LỀ CUỘC HỘI NGỘ 50 NĂM - THẦY CÔ GIÁO VÀ HỌC SINH NỮ TRUNG HỌC HỒNG ĐƯC


GHI NHANH BÊN LỀ 
CUỘC HỘI NGỘ 50 NĂM - THẦY CÔ GIÁO VÀ HỌC SINH NỮ TRUNG HỌC HỒNG ĐỨC 
                                              
                                                                          ĐÀ NẴNG THÁNG 02. 2017
Thầy cô giáo và các cựu học sinh Nữ Trung học Hồng Đức - Đà Nẵng
       

                                           Ghi hình Ngô Bá Dũng